Vážíme si důvěry našich klientů

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
image

Zakládáme si na budování dlouhodobých vztahů

Věříme, že základem úspěšné a efektivní spolupráce je detailní znalost fungování klienta. S našimi klienty navazujeme blízký kontakt, známe jejich interní procesy a historii smluvních vztahů. Tímto způsobem jsme schopni reagovat na vaše konkrétní požadavky velmi rychle a efektivně a být vám stálými partnery při naplňování vašich obchodních cílů.

image

Jsme vaše externí právní oddělení poskytující komplexní a profesionální služby

Naše klienty provázíme všemi fázemi jejich obchodního i soukromého života. Velmi dobře se orientujeme v oblasti realitního trhu a nemovitostí, IT služeb, hudebního průmyslu a reklamy, ale také v oblasti textilního průmyslu či zdravotnictví.

Jako externí právní oddělení se staráme o veškerou právní agendu našich klientů od pracovněprávních vztahů a compliance programů přes odběratelsko-dodavatelské vztahy až po korporátní záležitosti. Jsme připraveni vás doprovázet při každodenní obchodní činnosti a pomáhat vám nejen v běžných záležitostech, ale také při strategickém rozhodování.

image

Věříme, že úspěch našich klientů závisí také na našem týmu zkušených odborníků

„Děláme vše pro to, abychom klientům splnili jejich očekávání a poskytli jim maximální možnou právní ochranu. Zakládáme si na tom, aby se naše služby staly pro klienty výhodnou investicí nikoli do nás, ale do nich samotných.“

JUDr. Ondřej Brostík

Těšíme se na navázání nového partnerství

Adresa: Palác Archa (Budova C), Na Poříčí 1047/26, Praha 1, 110 00

Zavřít kontatní formulář
Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR. *

Údaje označené * jsou povinné.

Zavřít

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a souvisejícími právními předpisy. V následujícím oznámení o ochraně osobních údajů bychom Vás chtěli informovat o zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší advokátní kanceláře.

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je JUDr. Ondřej Brostík, advokátní kancelář, IČO: 049 41 870, se sídlem Týnská 633/12, 110 00 Praha 1. Naše advokátní kancelář může při zpracování osobních údajů vystupovat v pozici správce či zpracovatele osobních údajů.

Typ a původ osobních údajů

Osobní údaje subjektů údajů, tj. našich klientů, jsou zpracovávány zejména za účelem splnění smluvních a zákonných povinností vyplývajících z naší činnosti tak, abychom mohli zákazníkům poskytovat právní služby. V případě, že advokátní kancelář provádí zpracování osobních údajů jako zpracovatel, určuje účel a prostředky zpracování příslušný správce. Pod pojmem zpracování se rozumí, že osobní údaje získáváme, ukládáme, mažeme a v některých případech předáváme dále. Osobní údaje, které zpracováváme, dostáváme přímo od našich klientů v průběhu poskytování právních služeb nebo případně v rámci sledování jejich aktivity na našich webových stránkách. Částečně můžeme zpracovávat také osobní údaje, které jsme získali v souladu s aktuálně platnými zákony o ochraně osobních údajů jinými způsoby z veřejně přístupných zdrojů, např. obchodního rejstříku či z jiných registrů.

Účely zpracování a právní tituly zpracování

Pokud vystupujeme v pozici správce osobních údajů, zpracováváme je vždy jen k povoleným účelům a v souladu s aktuálně platnými právními předpisy.

Zpracování osobních údajů ke splnění našich smluvních závazků

Osobní údaje zpracováváme pro plnění našich závazků vůči našim klientům v souvislosti s poskytováním právních služeb.

Naše advokátní kancelář zpracovává osobní údaje klientů či třetích osob zpravidla v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon a adresa. V případě potřeby jsou zpracovávány další osobní údaje s ohledem na povahu a rozsah poskytování právních služeb.

Zpracování osobních údajů je prováděno za účelem poskytování právních služeb. Advokátní kancelář zpracovává výše uvedené osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Některé osobní údaje (např. osobní údaje na vystavené faktuře) jsou uchovány po dobu zákonem předepsaných archivačních lhůt. Zpracování osobních údajů podle tohoto článku provádí naše advokátní kancelář sama nebo tímto pověří třetí osobu jako zpracovatele.

Zpracování osobních údajů pro zachování našich oprávněných zájmů (se zohledněním Vašich zájmů)

Osobní údaje zpracováváme také tehdy, pokud je to nutné pro zachování oprávněných zájmů naší advokátní kanceláře, jakožto správce osobních údajů. K tomu konkrétně patří např.:

 • péče o klienty a opatření pro zlepšení našich služeb a k posílení našich vztahů s klienty, např. průzkumy mínění klientů, zlepšování a vývoj obsahu webových stránek, měření návštěvnosti webových stránek atd.;
 • zasílání newsletterů stávajícím či bývalým klientům;
 • ochrana práv pro případ soudního sporu týkajícího se poskytnutých služeb;
 • zajištění bezpečnosti našeho systému a webových stránek.

Za těmito účely zpracováváme zejména Vaše kontaktní údaje, atd.

Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu

Vaše osobní údaje zpracováváme v jednotlivých případech i tehdy, když jste nám k tomu udělili příslušný souhlas. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu, což můžete kdykoli učinit. Upozorňujeme Vás však, že zpracování údajů uskutečněné před tímto odvoláním souhlasu je i nadále přípustné.

Zpracování osobních údajů ke splnění našich zákonných povinností

Některé osobní údaje musíme zpracovávat, abychom splnili zákonné povinnosti advokátní kanceláře. Tyto povinnosti mohou vyplývat z platných právních předpisů České republiky, z evropských právních předpisů či ze stavovských předpisů České advokátní komory. Konkrétně z toho mohou pro advokátní kancelář vyplývat také povinnosti uchovávání, ukládání, hlášení a shromažďování informací, které zpravidla slouží ke kontrolním účelům dotyčných příslušných úřadů a orgánů.

Informace o změně účelu

Pokud bychom někdy Vaše osobní údaje zpracovávali k jinému účelu než k tomu, pro který jsme je původně shromažďovali, budeme Vás o tomto novém účelu informovat v souladu s právními předpisy.

Účely zpracovávání ze strany naší advokátní kanceláře, jakožto zpracovatele osobních údajů

V případě, že naše advokátní kancelář při zpracování Vašich osobních údajů vystupuje jako zpracovatel osobních údajů, stanoví účel a také prostředky takového zpracování vždy příslušný správce osobních údajů. I v takovém případě však dodržujeme veškeré právní předpisy týkající se zpracování Vašich osobních údajů a poskytujeme jim vysokou míru zabezpečení.

Příjemci Vašich údajů

Osobní údaje mohou být v některých případech zpřístupněny třetím osobám jako zpracovatelům, a to zejména provozovatelům technologií využívaných ze strany naší kanceláře.

Kromě toho můžeme ostatním příjemcům předávat osobní údaje, pokud jsme k tomu povinni zákonem. Ve všech ostatních případech předáme Vaše osobní údaje třetím stranám pouze tehdy, pokud nám k tomu udělíte příslušné svolení.

Předání do třetích zemí nebo mezinárodních organizací

Vaše údaje nepředáváme příjemcům v zemích bez přiměřené úrovně ochrany údajů (třetí země).

Lhůty pro uložení a uchovávání osobních údajů

Osobní údaje pro účely splnění smluvních povinností zpracováváme pouze po dobu, po kterou je to nutné pro splnění našich smluvních závazků. Jakmile už pro tento účel dané údaje nejsou nutné, zásadně se vymažou. Pro splnění určitých zákonných nařízení či z důvodu ochrany našich zájmů musíme určité údaje uchovávat i po ukončení smluvního vztahu.

Při posuzování doby uchování osobních údajů vycházíme ze lhůt stanovených příslušnými právními předpisy. Pokud není doba zpracování výslovně uvedena v tomto dokumentu či stanovena právním předpisem, stanovíme přiměřenost doby zpracování osobních údajů zejména s ohledem na délku promlčecí doby s rezervou pro to, abychom se dozvěděli, zda byla podána žaloba či zahájeno jiné řízení, zda existuje pravděpodobnost vznesení právních nároků proti naší advokátní kanceláři a s ohledem na předpokládané lhůty pro detekci útoků na naši síť či jiná narušení bezpečnosti, obvyklé postupy a doporučení dozorových orgánů a pravděpodobnost a význam hrozících rizik.

Povinnost poskytování osobních údajů

Osobní údaje poskytujete naší advokátní kanceláři zásadně dobrovolně, ale poskytnutí některých údajů je povinné pro využití našich služeb. V případě, že existuje zákonná povinnost poskytnout osobní údaje, vždy Vás o této skutečnosti informujeme.

Automatické rozhodování a profilování

Při rozhodování, které pro Vás může mít právní důsledky nebo Vás jiným způsobem podstatně ovlivnit, nepoužíváme postupy automatického rozhodování či profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Použití souborů cookie a analýza webových stránek

Tento web nepoužívá soubory cookies.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany naší advokátní kanceláře mají dotčené osoby podle GDPR, resp. v mezích stanovených zákonem, následující práva (i) právo na informace o prováděném zpracování, (ii) právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům, (iii) právo na opravu či na výmaz osobních údajů, (iv) právo na omezení zpracování osobních údajů, (v) právo na přenositelnost osobních údajů, (vi) právo vznést námitku proti zpracování, a (vii) právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě obdržení žádosti ve smyslu tohoto článku, budeme informovat žadatele o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit až o další dva měsíce. Naše advokátní kancelář není povinna žádosti vyhovět například v situaci, kdy je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech můžeme požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo případně odmítnout žádosti vyhovět. V případě důvodných pochybností o totožnosti žadatele je naše advokátní kancelář oprávněna požádat jej o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.

Kromě toho máte právo kdykoli odvolat souhlas udělený ke zpracování Vašich osobních údajů. Takové odvolání nemá vliv na již provedené zpracování a nevztahuje se tedy na účinnost a zákonnost zpracování osobních údajů, provedených do okamžiku tohoto odvolání.

Kontaktní údaje

Se svými dotazy ke zpracování osobních údajů či v případě uplatnění svých práv uvedených v tomto prohlášení se mohou subjekty údajů obracet na naši kancelář prostřednictvím e-mailové adresy: info@akbrostik.cz nebo na adrese Týnská 633/12, 110 00 Praha 1.

image